Usporiadanie denných aktivít

Prehľad o usporiadaní denných činností v materskej škole. Výchovno-vzdelávacia činnosť v MŠ pozostáva z ustálených organizačných foriem. V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa predškolského veku uspokojujú rozmanité potreby a záujmy.

6:30 hod.Otvorenie MŠ, postupné schádzanie detí v triede MŠ
7:10-8:15 hod.Hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenia
8:15-9:00 hod.Činnosti zabezpečujúce životosprávu- osobná hygiena, desiata
9:00-10:00 hod.Vzdelávacie aktivity
10:00-11:30 hod.Pobyt vonku
11:30 – 12:15 hod.Činnosti zabezpečujúce životosprávu- osobná hygiena, obed
12:15 – 14:00 hod.Odpočinok
14:00 – 14:30 hod.Činnosti zabezpečujúce životosprávu- osobná hygiena,olovrant
14:30 – 16:30 hod.Hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacie aktivity
16:00 hod.Ukončenie prevádzky MŠ