O škole

Druh školy: MŠ celodenná starostlivosť
Názov: Materská škola
Mesto/Obec: Dlhé Stráže (okres Levoča)
Adresa: Dlhé Stráže 88, 05401 Dlhé Stráže
Telefón: 053 / 4513803
Zriaďovateľ: Obec Dlhé Stráže
Jazyk: Slovenský


Materská škola je predškolské zariadenie, ktoré zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku. Podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Materská škola na Slovensku
Dopĺňa rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Súčasťou predškolskej výchovy je aj príprava dieťaťa na povinnú školskú dochádzku. Do materských škôl sa prednostne prijímajú deti, ktoré dovŕšili päť rokov veku, a deti, ktoré majú odloženú povinnú školskú dochádzku.

V zmysle školského zákona § 28 sa materská škola zriaďuje spravidla pri počte desať detí. Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktorý poskytuje predprimárne vzdelanie.

Referencie
Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
Zdroje
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Ústav informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ)
Štatistický úrad Slovenskej republiky