Pred nástupom do MŠ

Termín a miesto podávania žiadostí pri prijímaní detí k začiatku nasledujúceho školského roka zverejní riaditeľka MŠ, po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 15. februára do 15. marca príslušného kalendárneho roka.

Zápisu dieťaťa do MŠ sa zúčastní zákonný zástupca, ktorý predloží vyplanenú žiadosť o prijatie do materskej školy s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa (tlačivo dostupné na webovom sidle školy alebo osobne – príloha č.1).

Písomné rozhodnutie o prijatí, alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie vydá riaditeľka MŠ spravidla do 31. mája kalendárneho roka (po písomnom oznámení zriadovateľa).

Riaditeľka MŠ prijíma deti podľa poradia:

  1. Deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
  2. Deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
  3. Deti, ktoré dovŕšia k 31. augustu vek 5 rokov
  4. Deti, ktoré dovŕšia k 31. decembru vek 5 rokov
  5. Deti, ktoré dovŕšia k 31. augustu vek 4 roky
  6. Deti, ktoré dovŕšia k 31. decembru vek 3 roky v aktuálnom roku