Otázky

Často kladené otázky

Aj napriek tomu, že sme venovali veľa času a úsilia v oblasti informovanosti rodičov a návštevníkov tejto stránky, nájdu sa často opakované otázky. Prinášame Vám najčastejšie kladené otázky, ktoré odznievajú na rodičovských združeniach a v priestoroch našej materskej školy.

Má materská škola vlastného logopéda či psychológa?

Má materská škola nejaké krúžky?

Materská škola  nerealizuje špeciálnu krúžkovú činnosť, (okrem cudzieho jazyka )nakoľko školský vzdelávací program  rozvíja adekvátne  všetky oblasti osobnosti dieťaťa prostredníctvom  aktivít – výtvarné, pracovné činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia s náčiním, na náradí,  na školskom dvore, spevácke činnosti, hru na detských hudobných nástrojoch, dramatizáciu rozprávok, manipuláciu s maňuškami, tanec, rozvoj logického myslenia pri hre s  BeeBot, prácu na interaktívnej tabuli,  s pomôckou logiko primo, detské sudoku, tangram, hra na rozvoj komunikačných zručných, prosociálne aktivity, environmentálne hry a množstvo hier a hrových činností v prostredí materskej školy aj mimo nej. 

Rodičia majú  k dispozícií informácie o ponuke aktivít rôzneho zamerania v CVČ a iných.

Aké učiteľky u vás pracujú?

Robíte podujatia aj mimo školy?

Realizuje materská škola lyžiarsky, predplavecký výcvik?

Aké možnosti majú rodičia získať informácie o škole, dieťati?

Môžu si deti doniesť svoje ovocie, zeleninu z domu?

Máte peknú záhradu, využívate ju aj na pestovanie vlastných plodín?

Poskytujete stravovanie aj pre deti, ktoré majú nejaké zdravotné problémy?